Елементи теорії мехатроніки

Код модуля: 
ПТМ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 100 (лекції — 48, практичні — 48)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мокрицький Володимир Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні положення теорії вимірювань та інформації і їх застосування у мехатронних засобах; сигнали, їхні математичні моделі та характеристики; основні види перетворень сигналів у мехатронних засобах
  • вміти складати математичні моделі мехатронних засобів, аналізувати динамічні властивості лінійних мехатронних засобів у часовій та частотній областях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи мехатроніки, Моделювання мехатронних вузлів, Комп`ютерна графіка мехатронних засобів
  • кореквізити: Вища математика, частина 4 (Теорія ймовірностей, математична статистика та випадкові процеси), Теорія електричних кіл
Зміст навчального модуля: 
Основні відомості з теорії інформації та їх застосування в мехатроніці. Сигнали, їхні математичні моделі та характеристики. Основні принципи побудови мехатронних засобів. Уніфікуючі перетворювачі та їх застосування в мехатронних системах.
Рекомендована література: 
  1. Обозовський С.С. Вимірювальні сигнали та кола. Навчальний посібник: — К.: ІСЛО, 1993. — 256 с.
  2. Таланчук П.М., Рущенко В.Т. Основы проектирования измерительных приборов: Учеб. пособие: — К.: Вища школа. Головное изд-ство, 1989. — 454 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська