Елементи та пристрої вакуумної та плазмової електроніки

Код модуля: 
ЕП_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ECTS — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к. ф-м.н., доц. Дутчак Зоя Андріївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методи створення електронного потоку, способи керування електронним потоком, способи перетворення енергії електронного потоку при його русі в вакуумі та газах;
  • знати основні типи вакуумних та газорозрядних приладів;
  • вміти викоритовувати набуті знання для аналізу роботи приладів та пристроїв електровакуумної та газорозрядної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Спецрозділи фізики, Матеріали електронної техніки, Вакуумна техніка.
  • кореквізити: Електронно – променеві прилади, Прилади відображення інформації.
Зміст навчального модуля: 
Основні види і закони електронних емісій і використання в ЕПТ, пристрої формування та фокусування електронного потоку: дво-, три- і багатоелектродні системи, електростатичне і магнітне фокусування електронних пучків та особливості руху заряджених частинок в газі.
Рекомендована література: 
  1. «Фізичні основи електронної техніки»: Підручник/З.Ю.Готра, І.Є. Лопатинський та ін. — Львів. Видавництво «Бескид БІТ» 2004. — 880с.
  2. Дулин В.Н. «Электронные приборы» М.: Энергоиздат, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, іспит): модульні та екзаменаційні тести
Мова навчання: 
українська