Елементи та пристрої автоматики і систем керування

Код модуля: 
КСА_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабор. — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Степаняк Михайло Васильович
Результати навчання: 
 • знати фізичні принципи побудови, технічні характеристики, області застосування сучасних елементів і пристроїв автоматики, основаних на електромагнітних та інших фізичних явищах;
 • вміти проводити розрахунки та моделювання вказаних пристроїв, проводити порівняльний аналіз, визначати їх оптимальне застосування;
 • отримати навики експериментального визначення показників роботи та характеристик елементів, їх вибору та використання в системах управління.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Математика. Диференціальні рівняння, перетворення Лапласа, алгебра логіки.
 • Фізика. Електромагнетизм, термодинаміка, оптика.
 • Теорія електричних і магнітних кіл. Лінійні та нелінійні кола, перехідні процеси.
 • Електроніка і мікросхемотехніка. Основні положення.
Зміст навчального модуля: 
Призначення електромагнітних та електромашинних елементів та пристроїв автоматики, їх загальна класифікація і характеристики. Магнітні підсилювачі. Параметричні феромагнітні пристрої, стабілізатори, генератори. Магнітні елементи дискретної техніки. Електричні машини в генераторному режимі. Електричні двигуни постійного та змінного струму. Асинхронні та синхронні двигуни змінного струму. Індукційні машини синхронного зв’язку. Сельсини, магнесини. Давачі інформації систем автоматики.
Рекомендована література: 
 1. В.С. Подлипенский, Ю.А.Сабинин, Л.Ю.Юрчук. Элементы и устройства автоматики. — Санкт-Петербург: Издательство «Политехника», 1995.
 2. Н.И.Подлесный, В.Г.Рубанов. Элементы систем автоматического управления и контроля. — «Вища школа», 1991.
 3. М.О.Гаврилюк. Давачі систем автоматики. — Л.: В-во НУЛП, 2001.
 4. В.П.Миловзоров. Электромагнитные устройства автоматики. — М.: «Высшая школа», 1984.
 5. В.С.Подлипенский, В.Н.Петренко. Электромагнитные и злектромашинные устройства автоматики. — К.: «Вища школа», 1987.
 6. Н.И.Волков, В.П.Миловзоров. Электромашинные устройства автоматики. — М.: «Высшая школа», 1986
 7. М.О.Гаврилюк. Давачі систем автоматики. — Л.: В-во НУЛП, 2001.
 8. Є.С.Поліщук. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Л.: В-во ДУЛП, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%).
Мова навчання: 
українська