Елементи і вузли поліграфічної техніки

Код модуля: 
АСУ_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 96 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
ст. викл. Балич Богдан Іванович
Результати навчання: 
  • знати принципи роботи основних електронних вузлів поліграфічної техніки та їх елементну базу;
  • уміти застосовувати набуті знання для кваліфікованого вибору елементної бази електронних вузлів поліграфічної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • модулі «Основи електроніки та електротехніки» і «Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва»
кореквізити:
  • модуль «Проектування систем видавничо-поліграфічного виробництва»
Зміст навчального модуля: 
Блоки живлення. Випрямлячі та стабілізатори напруги і струму. Імпульсні пристрої. Функціональні пристрої на операційних підсилювачах. Компаратори. Цифрові елементи та мікроелектронні пристрої. Тригерні схеми. Регістри. Лічильники. Дешифратори, шифратори, демультиплексори, мультиплексори. Суматори. Арифметично-логічні пристрої. Пристрої спряження: цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі. Пристрої індикації. Мультиплексорне управління багаторозрядним індикатором Загальні принципи побудови мікропроцесорних систем. Організація шин. Загальна характеристика інтерфейсів. Інтерфейсні мікросхеми. Мікропроцесорні системи в поліграфічній техніці.
Рекомендована література: 
  1. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікро- схемотехніка: теорія і практикум. — К.: Каравела, 2003.
  2. Бабич М.П, Жуков І.В. Комп’ютерна схемотехніка: навчальний посібник. — К.: МК-Прес, 2004.
  3. Якименко Ю.І. та ін. Мікропроцесорна техніка: підручник/ — К.: ІВЦ «Політехніка», «Кондор», 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль знань та два контрольні заходи; семестровий контроль у формі письмового екзамену.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська