Елементи електронних пристроїв

Код модуля: 
ПТМ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 68 (лекції — 32, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мокрицький Володимир Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати сучасну елементну базу, будову і принцип роботи основних електронних пристроїв, що застосовуються у засобах мехатроніки
  • вміти розрізняти призначення основних елементів електронних пристроїв у мехатронних засобах, розраховувати їхні режими та оформляти схеми електричні принципові за допомогою комп’ютерної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Теорія електричних кіл, Основи мехатроніки.
  • кореквізити: Основи електронної схемотехніки.
Зміст навчального модуля: 
Елементна база електронних пристроїв мехатроніки: будова, принцип роботи найбільш вживаних у мехатроніці електронних елементів, їхні вольт-амперні характеристики та застосування. Схеми вмикання біполярних та польових транзисторів і забезпечення їхнього статичного режиму роботи.
Рекомендована література: 
  1. Герасимов В.Г. и др. Основы промышленной электроники. Под ред. В.Г. Герасимова — М.: Высшая школа, 1978. — 336 с.
  2. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. — К.: Вища школа, 1989. — 424 с.
  3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. — М.: Высшая школа, 1991. — 624 с.
  4. Изъюрова Г.И. и др. Расчет электронных схем. Примеры и задачи: Учеб. пособие для вузов по спец. электрон. техники. — М.: Высшая школа, 1987. — 335 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи.
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%).
Мова навчання: 
українська