Елементи дискретних пристроїв автоматики та обчислювальна техніка

Код модуля: 
КСА_6049_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг, год. — 210 (кредитів ЄКТС — 7), аудиторних год. — 96 (лекцій — 64, лаборатор. — 16, практичн. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц Проць Роман Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • методи аналізу імпульсних пристроїв;
 • принципи побудови формувачів і генераторів імпульсних сигналів;
 • основи теорії логічних функцій; основні аксіоми, теореми і тотожності алгебри логіки; методи мінімізації логічних функцій;
 • логічні і тригерні елементи цифрових пристрої
 • синтез комбінаційних схем і цифрових автоматів;
 • системи числення і представлення інформації в ЕОМ;
 • арифметичні операції в ЕОМ;
 • принципи побудови цифрових вузлів обчислювальних машин;
 • принципи побудови і алгоритми роботи основних блоків цифрових ЕОМ.
уміти:
 • Вибрати оптимальну елементну базу для реалізації імпульсних і цифрових схем,
 • здійснювати синтез комбінаційних і послідовнісних схем; проектувати і розраховувати окремі вузли ЕОМ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теоретичні основи електротехніки,
 • електроніка і мікросхемотехніка.
Зміст навчального модуля: 
Транзисторні ключі, логічні елементи, генератори і формувачі імпульсів, основи булевої алгебри, комбінаційні та послідовнісні пристрої, арифметичні операції, програмовані логічні інтегральні схеми.
Рекомендована література: 
 1. Схемотехніка електронних схем: У 3 кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гурджій, В.Я. Жуйков та ін. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 423 с.: іл.
 2. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. — К.: «МК-Прес», 2004.
 3. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника: Учеб. Пособие. — М.: Радио и связь, 1982.-416 с.
 4. Прикладная теория цифровых автоматов. Самофалов К.Г. и др. — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1987. — 375 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, розрахунково- графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%):звіти з лабораторних занять, розрахунково-графічна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60% контрольний захід, екзамен)
Мова навчання: 
українська