Елементна база твердотільної електроніки

Код модуля: 
ЕП_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, лаб. роб. — 16, курсова робота — 60 (кредитів ECTS — 2))
Лектори: 
д.т.н., проф. Голяка Роман Любомирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи функціонування та параметри елементної бази твердотільної електроніки;
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування та застосування елементної бази твердотільної електроніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізичні основи електронної техніки,
  • кореквізити: Технологічні основи електронної техніки
Зміст навчального модуля: 
Фізичні основи напівпровідникової елементної бази, діоди (випрямляючі, генераційні, стабілітрони, світло-та фото-діоди), тиристори, біполярні транзистори, МДН транзистори, польові транзистори з керуючим p-n переходом, прибори на гетеро-структурах, елементи інтегральної електроніки.
Рекомендована література: 
  1. Голяка Р.Л. Елементна база твердотільної електроніки. Конспект лекцій (електронний варіант). Національний університет «Львівська політехніка». — 2009. — 120 с.
  2. Фізичні основи електронної техніки: Підручник / З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. — 880 с.
  3. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. — М.: Радио и связь. — 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, курсова робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська, англійська