Елементна база електронної техніки

Код модуля: 
ЕЗІКТ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 74 (лекцій — 48; лабораторних занять — 16)
Лектори: 
проф., д.т.н. Матвійків Михайло Дмитрович
Результати навчання: 
ознайомлення студентів з основними видами елементної бази сучасної електронної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізит Фізичні основи компонентів радіоелектронних апаратів;
  • Кореквізит: Основи мікроелектроніки.
Зміст навчального модуля: 
Конструкційні та параметричні особливості електронної бази сучасних радіоелектронних апаратів в тому числі дискретної, функціональної, її робота, параметри та схеми зміщення. Конструювання та виготовлення спеціалізованої елементної бази. Базові метричні кристали. Вакуумна, газонаповнена електронна база. Основні параметри та характеристики елементної бази, її схеми заміщення, масштаби застосування дискретних електрорадіоелементів в сучасній електронній техніці. Умовні зображення та позначення дискретних, інтегрованих та функційних елементів. Перспективи виготовлення та використання наноелементів. Проблеми на шляху від мікроелектроніки до наноелектроніки.
Рекомендована література: 
  1. М. Д. Матвійків та ін. Елементна база електронних апаратів. Підручник. Львів. Видавництво Національного Університету «Львівська Політехніка» 2005, 2007 р., 420 с.
  2. Радіотехніка. Енциклопедичний навчальний довідник / За проф. проф.. Ю. Л. Мороза, Е. А. Мачюського, В. І. Правди. К. Вища школа, 1999, 837 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний (модульний) і підсумковий (екзаменаційний) контроль з застосуванням стобальної і п’ятибальної шкали.
Мова навчання: 
українська