Електричні вимірювання

Код модуля: 
АТХП_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Мичуда Леся Зиновіївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основнi методи i способи вимiрювання електричних величин; принципи побудови та дiї вимiрювальних приладiв; властивостi та метрологiчнi характеристики приладiв; способи визначення та покращення характеристик приладiв; способи проведення вимiрювань i оцiнки їх результатiв.
  • уміти виконувати вимiрювання електричних величин; робити оцiнку отриманих результатiв вимiрювань; проводити вибiр засобiв виконання вимiрювань; визначати характеристики вимiрювальних приладiв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: фізика, електротехніка і електромеханіка, електричні системи та мережі
  • кореквізити: електроніка і мікросхемотехніка, теорія інформації, метрологія
Зміст навчального модуля: 
Основні означення курсу електричних вимірювань. Фізичні величини, типи, системи та одиниці. Електричні величини системи СІ. Засоби вимірювальної техніки. Класифiкацiя засобiв вимірювання: мiри, вимiрювальнi прилади та перетворювачi, установки, системи. Метрологічні характеристики засобів вимірювань. Похибки. Види вимiрювань електричних величин. Класифiкацiя методiв: прямого перетворення, одночасного та різночасового порівняння, заміщення, спів падіння, нульовий і диференцiйний. Способи виконання мір електричних величин. Системи електричних засобів вимірювальної техніки та їх принципи побудови: магнiтоелектричнi; електромагнiтнi i електродинамічні; феродинамiчнi i електростатичнi прилади; індукційні. Електроннi вимiрювальнi прилади електричних величин. Електроннi осцилографи. Вимiрювальнi прилади зрiвноважувального перетворення. Потенцiометричнi прилади постiйного струму та змiнного струму. Мости постiйного струму та змiнного струму. Цифровi вимiрювальнi прилади. Аналого-цифрові та функціональні перетворювачі
Рекомендована література: 
  1. Электрические измерения. Средства и методы измерений (общий курс) / под ред. Е.Г. Шрамкова — М.: Высшая школа, 1972. — 520 с.
  2. Малиновский В.Н. и др. Электрические измерения.- М.: Энергоатомиздат, 1985.
  3. Евтихиев Н.Н. и др. Измерение электрических и неэлектрических величин.- М.: Энергоатомиздат,1990.
  4. Электрические измерения электрических и неэлектрических величин / под ред. Е.С. Полищука. — К.: Вища школа, 1984. — 360 с
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольна робота
Мова навчання: 
українська