Електричне та електронне обладнання автомобіля

Код модуля: 
ЕРАТ_6051_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
асистент Бритковський Василь Михайлович
Результати навчання: 
  • знати будову, принципи роботи електричного та електронного обладнання автомобілів як вцілому, так і його численних вузлів і апаратів зокрема;
  • уміти аналізувати роботу і конструювати електричне та електронне обладнання автомобілів як вцілому, так і його численних вузлів і апаратів зокрема.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Електротехніка;
  • Електроніка та мікропроцесорна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Електричні та електронні системи автомобіля: живлення, запалювання, пуску, освітлення, світлової та звукової сигналізації, інформації та діагностики, керування.
Рекомендована література: 
  1. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Каравела 2004. — 304 ст.
  2. Акимов С. В., Чижков Ю. П. Электрооборудование автомобилей. Учебник для ВУЗов. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2003. — 384с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (80 %, екзамен): тестування (80%).
Мова навчання: 
українська