Електротехніка та схемотехніка

Код модуля: 
ТЗЕ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
професор, д.т.н. Пеленський Роман Андрійович
Результати навчання: 
 • знати принцип роботи електронних приладів та їх основні характеристики; побудову та принципи роботи схем випрямлення змінного струму; схеми підсилювальних каскадів; схеми для перетворення сигналів, їх диференціювання та інтегрування; схеми електронних генераторів.
 • вміти застосовувати електронні пристрої для підсилення, перетворення та генерування сигналів; розраховувати пристрої силової електроніки; аналізувати пошкодження апаратури, викликані пробоєм діодів, пошкодженням транзисторів та тиристорів; здійснювати підбір та кваліфіковану експлуатацію електронних пристроїв.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • вища математика,
 • електротехніка;
кореквізити:
 • електроніка і мікросхемотехніка,
 • теорія інформації,
 • метрологія.
Зміст навчального модуля: 
Дисципліна «Електроніка та схемотехніка» викладається студентам базового напрямку «Зварювання» протягом одного семестру. Вона слугує формуванню сучасного науково-технічного світогляду, забезпечує ґрунтовні підстави для засвоєння фахових дисциплін, надає студентам практичні навички роботи з електронною апаратурою та підходи до створення новітньої апаратури з застосуванням лазерних та електропроменевих технологій.
Рекомендована література: 
 1. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки. — : Магнолія плюс. 2005. — 225 с.
 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. — Львів, 2001.
 3. Руденко В.С., Ромашов В.Я., Трифонюк В.В. Промислова електроніка. — К.: 1993.
 4. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи аналогової мікросхемотехніки. НМК «ТЕЗАТРУС» ТОО «Форвард», — Львів, 1993.
 5. Капустій Б.О., Надобко О.Б., Мандзій Б.А. Основи цифрової мікросхемотехніки. — Київ, НМК ВО, 1992.
 6. Газдайка П.П., Пеленський Р.А. Загальна електротехніка. — Київ, Вища школа, 1976.
 7. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Маслеников В.В. Задачник по общей електротехнике с основами электроники. — М.: Вища школа, 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольна робота.
Мова навчання: 
українська