Електротехніка та основи радіоелектроніки

Код модуля: 
ТЗЕ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роботи — 32).
Лектори: 
доцент, к. т. н. Гоголюк Оксана Петрівна
Результати навчання: 
  • знати: основні закони та явища електрики і магнетизму; основи фізичного функціонування, електричні характеристики та застосування радіоелектронних елементів загального та спеціального призначення; принципи побудови, функціонування та використання напівпровідникових та гібридних інтегральних мікросхем; особливості конструкції, принцип дії та практичне використання радіоелектронних пристроїв для геодезичних вимірювань.
  • вміти: проводити аналіз (розрахунок) простих електричних і радіоелектронних кіл; використовувати електронні та радіотехнічні пристрої і системи для геодезичних вимірювань; вибирати оптимальні варіанти використання радіоелектронних пристроїв і систем у геодезичних дослідженнях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: вища математика, фізика.
  • Кореквізити: електроніка і мікросхемотехніка, теорія інформації, метрологія.
Зміст навчального модуля: 

Дисципліна «Електротехніка та основи радіоелектроніки» повинна забезпечити засвоєння основних понять теорії електричних кіл і сигналів та основ радіоелектроніки, необхідних для успішного вивчення спеціальних дисциплін «Геодезичні прилади», «Автоматизація інженерно-геодезичних і топографічних робіт» для базового напряму «Геодезія, картографія, землевпорядкування».
Предметом вивчення в курсі «Електротехніка та основи радіоелектроніки» є загальні поняття електротехніки та радіоелектроніки, методи аналізу простих електричних і радіоелектронних кіл, ознайомлення з елементною базою аналогових та цифрових пристроїв для розуміння принципу роботи радіоелектронних пристроїв та систем.

Рекомендована література: 
  1. Стахів П. Г., Коруд В. І., Гамола О. Є. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. Львів: Вид. НУ «ЛП», 2002.
  2. Малинівський С. М. Загальна електротехніка. Львів: Вид. НУ «ЛП», 2001.
  3. Мандзій Б. А., Бобало Ю. А., Желяк Р. І., Кіселичник М. Д., Якубенко В. М. Основи радіоелектроніки. Львів: Вид. НУ «ЛП», 2002.
  4. Інструкції та методичні настанови до лабораторних робіт з електротехніки й електроніки, розроблені протягом останніх років на кафедрі теоретичної та загальної електротехніки. Львів: Вид. НУ «ЛП».
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 40%: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль — 60%, залік: контрольна робота.
Мова навчання: 
українська