Електротехніка та основи електроніки

Код модуля: 
ТЗЕ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Гоголюк Оксана Петрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні закони електротехніки; методи аналізу електричних кіл; принцип дії, конструкцію, основні характеристики, властивості, технічні й експлуатаційнї можливості та застосування основних електротехнічних пристроїв і електровимірювальних приладів; електротехнічну термінологію та умовні позначення.
  • вміти вибирати типові електротехнічні пристрої для рішення практичних задач й визначати їх параметри та характеристики; вмикати електричні прилади й вимірювати основні електричні величини; читати електричні схеми; аналізувати роботу електротехнічних пристроїв, та правильно їх експлуатувати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: вища математика, фізика
  • кореквізити: електроніка і мікросхемотехніка, теорія інформації, метрологія
Зміст навчального модуля: 
Метою викладання дисципліни є теоретична та практична підготовка інженерів-хіміків у галузі електротехніки в такому обсязі, щоб вони могли правильно вибирати необхідні електротехнічні, електронні та електровимірювальні пристрої, і вміли правильно їх експлуатувати та розробляти технічні завдання на проектування електричних підсистем.
Рекомендована література: 
  1. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. — Львів, 2001. — 486 с.
  2. Шегедин О.І., Маляр В.С., Теоретичні основи електротехніки. Частина 1: Навч.посібник — Львів: Магнолія Плюс, 2004. — 172 с.
  3. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка.— Львів: Магнолія плюс.- 3-тє вид., переробл. і доп.— 2005.— 448с
  4. Збірник інструкцій до лабораторних робіт з дисципліни «Загальна електротехніка» / За ред. С.М.Малинівського/. Львів, ЛПІ, 1990
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольна робота
Мова навчання: 
українська