Електротехніка та електроніка

Код модуля: 
ТЗЕ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 16; практ.роб. — 16)
Лектори: 
старший викладач, Мусихіна Наталя Павлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати історію, стан, перспективи й основні проблеми сучасної електротехніки; основні закони електромагнітних явищ на рівні кіл; методи аналізу усталених режимів електричних кіл; конструкцію та принцип дії електричних машин; основи теорії та принцип дії електронних приладів та пристроїв..
 • вміти аналізувати електричні кола в усталених режимах; виконувати електричні вимірювання електричних величин; здійснювати вибір електричних двигунів та трансформаторів; втілювати набуті знання з електротехніки та електроніки під час проектування та експлуатації теплових устав
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: фізика, вища математика
 • кореквізити: електроніка і мікросхемотехніка, теорія інформації, метрологія
Зміст навчального модуля: 
Дисципліна "Електротехніка й електроніка" викладається студентам базового напрямку "Енергетика" у четвертому семестрі й займає важливе місце у формуванні загально-теоретичних знань для виробничо-технічної, організаційно-керівної, проектної та науково-дослідної діяльності в царині теплоенергетичних систем та їх елементів. Для досягнення поставленої мети у дисципліні розглядаються наступні питання:
 • Короткий нарис розвитку електротехніки й електроніки.
 • Методи аналізу усталених режимів електричних кіл.
 • Призначення та принцип дії електричних машин та трансформаторів.
 • Деякі питання електричних вимірювань.
Основні теорії та принцип дії деяких електронних пристроїв і випрямлячів.
Рекомендована література: 
 1. Гамола О.Є., Коруд В.І., Мадай В.С., Мусихіна Н.П. Електротехнічний практикум. Навч. посібник. Львів: Видав-во «Магнолія 2006», 2009. — 194 с.
 2. Мусихіна Н.П., Рендзіняк С.Й., Гоголюк О.П., Рижий Т.І. Електротехніка та електроніка. Контрольні завдання та методичні настанови до самостійної роботи студентів заочної та екстернатної форм навчання з дисципліни «Електротехніка та електроніка», НУ «Львівська політехніка», 2008.
 3. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач по єлектротехнике и основам єлектроники — М. вісшая школа, 1991
 4. Малинівський С.М. «Загальна електротехніка». НУ «ЛП», 2001 р.
 5. Лабораторний практикум з ТОЕ. Інструкції та методичні настанови, 1998, 75 с.
 6. Інструкції до лабораторних робіт з курсу (ЗЕ) , 1981 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольна робота
Мова навчання: 
українська