Електротехніка та електромеханіка

Код модуля: 
ТЗЕ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
професор, д.т.н. Маляр Василь Сафронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати електротехнічну термінологію, основні закони електротехніки; методи аналізу електричних кіл; принцип дії, конструкцію, характеристики, властивості та застосування основних типів електричних машин.
 • вміти вибирати електротехнічні пристрої для рішення практичних задач й визначати їх параметри та характеристики; читати електричні схеми; вмикати електричні прилади й вимірювати основні електричні величини; аналізувати роботу електротехнічних пристроїв та правильно їх експлуатувати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Фізика (Електромагнетизм.); Вища математика (Диференціальне та інтегральне числення, Ряди Фур'є., Основи комплексної змінної)
 • кореквізити: Електровимірювальні прилади та електричні вимірювання. Електротехнічні матеріали
Зміст навчального модуля: 
З'вязок між електричними та магнітними явищами. Електричний струм, різниця потенціалів, напруга, ЕРС. Електричне коло та його елементи. Закони Ома і Кірхгофа. Електричні кола постійного та синусоїдного струму. Активний, реактивний і повний опори та провідності двополюсника. Рівняння Кірхгофа. Резонансні явища. Частотні властивості електричних кіл. Потужність в колі змінного струму. Компенсація реактивної потужності. Магнітнозв'язані електричні кола. Трифазні кола. Способи з'єднання. Симетричний та несиметричний режими роботи. Потужність трифазного кола. Вимірювання активної потужності. Аналіз стаціонарних процесів в електричних колах при несинусоїдних струмах. Потужності в колі несинусоїдного струму. Поняття про електричні фільтри. Розрахунок нелінійних електричних кіл постійного струму. Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Класичний метод розрахунку перехідних процесів. Перехідні процеси при підключенні до джерела постійної напруги нерозгалужених кіл з реактивними елементами. Перехідні процеси при вмиканні кола на напругу довільної форми. Поняття про операторний метод розрахунку перехідних процесів. Трансформатори. Рівняння електричної та магнітної рівноваги трансформатора. Заступна схема та векторна діаграма трансформатора. Досліди неробочого режиму та режиму короткого замикання. Аварійне коротке замикання. ККД трансформатора. Зовнішня характеристика. Будова, особливості роботи трифазних трансформаторів. Будова та принцип дії асинхронної машини. Обертове магнітне поле. Швидкість обертання. Заступна схема та рівняння електричної рівноваги. Електромагнітний момент та механічна характеристика асинхронного двигуна. Робочі характеристики. Пуск АД з фазним та короткозамкненим ротором. Регулювання швидкості обертання. Двигуни з покращеними пусковими властивостями. Коефіцієнт потужності. Однофазні асинхронні двигуни. Будова та принцип дії машини постійного струму. ЕРС якоря та електромагнітний момент. Способи збудження. Механічні характеристики двигунів постійного струму. Регулювання швидкості обертання. Будова та принцип дії синхронного двигуна. Способи пуску. Основні характеристики. Коефіцієнт потужності. Синхронний реактивний двигун. Електричні мікромашини
Рекомендована література: 
 1. Шегедин О.І., Маляр В.С., Теоретичні основи електротехніки. Частина 1: Навч. посібник — Львів: Магнолія Плюс, 2007. — 172 с.
 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. — Львів, 2001.— 586 с.
 3. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка. — Львів: Магнолія плюс. — 3-тє вид., перероб. і доп. — 2005.— 448с.
 4. Чабан В. Електротехніка: Навч. посібник. — Львів: Фенікс, 2002. — 296 с.
 5. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка. — К.: Вища школа, 1986.
 6. Кацман М.М., Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических систем. — М.: Высшая школа, 1979. — 261 с.
 7. Гамола О.Є., Коруд В.І., Мадай В.С., Мусихіна Н.П. Практикум з електротехніки. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): РГР, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська