Електротехніка

Код модуля: 
ТЗЕ_ 6033_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16).
Лектори: 
 • доцент, к. т. н. Мадай Володимир Степанович,
 • ст. викл. Рижий Тарас Іванович,
 • доцент, к. т. н. Говикович Марія Василівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: властивості та методи аналізу електричних кіл постійного струму, основні поняття та методи аналізу лінійних однофазних та трифазних кіл синусоїдного струму, трансформатори й електричні машини змінного струму, машини постійного струму, елементи електроприводу та автоматики.
 • вміти: аналізувати електричні і магнетні кола, експлуатувати електричні машини і трансформатори.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити: фізика, вища математика.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття змістового модуля. Мета і задачі курсу. Електричні кола постійного та змінного струму, методи їх аналізу. Трифазні кола. Вимірювання потужностей. Магнітні кола. Однофазні, трифазні та вимірювальні трансформатори. Електричні машини постійного та змінного струму. Основи електропостачання об’єктів будівництва.
Рекомендована література: 
 1. Малинівський С. Загальна електротехніка. — Львів, 2001, 594 с.
 2. Чабан В. Електротехніка. — Львів: «Фенікс», 2002, 296 с.
 3. Коруд В. І., Гамола О. Є, Малинівський С. М. Електротехніка. — Львів, 2005, 447 с.
 4. Гамола О. Є., Коруд В. І., та ін. Практикум з електротехніки. — Львів, 2008, 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування; виконання РГР.
 • Підсумковий контроль (60%, залікова робота): контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська