Електротехніка

Код модуля: 
ТЗЕ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 ( кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16).
Лектори: 
доцент, к. т. н. Гоголюк Оксана Петрівна
Результати навчання: 
 • Знати основні закони, властивості та методи аналізу електричних кіл постійного струму; основні поняття та методи аналізу лінійних однофазних та трифазних кіл синусоїдних струмів; трансформатори й електричні машини змінного струму; машини постійного струму; деякі питання електричних вимірювань, вимірювання неелектричних величин електричними методами; елементи електроприводу та автоматики; основні поняття електробезпеки.
 • Вміти аналізувати електричні і магнетні кола; експлуатувати електричні машини і трансформатори; застосовувати елементи промислової електроніки в практичних технічних задачах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: математика, фізика.
 • Кореквізити: електроніка і мікросхемотехніка, теорія інформації, метрологія.
Зміст навчального модуля: 
Дисципліна «Електротехніка» викладається студентам базового напрямку «Будівництво» у 3-му семестрі та займає визначне місце у формуванні загальнотеоретичних знань для виробничо-технічної, проектної та дослідницької діяльності в галузі промислового будівництва.
Рекомендована література: 
 1. Малинівський С. Загальна електротехніка. — Львів, 2001, 594 с.
 2. Чабан В. Електротехніка. — Львів: «Фенікс», 2002, 296 с.
 3. Коруд В. І., Гамола О. Є., Малинівський С. М. Електротехніка. — Львів, 2005, 447 с.
 4. Гамола О. Є., Коруд В. І., та ін. Практикум з електротехніки. — Львів, 2008, 212 с.
 5. Методичні вказівки до використання лабораторного стенду. Львів, ЛПІ, 1993.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольна робота.
Мова навчання: 
українська