Електротехніка

Код модуля: 
ТЗЕ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
професор, д.т.н. Пеленський Роман Андрійович
Результати навчання: 
 • знати основні закони електричних та магнітних кіл; методи розрахунку кіл; принципи роботи трифазних систем та електричних машин; основні процеси, які протікають у трансформаторах в тому числі зварювальних та в зварювальних електричних машинах.
 • вміти розраховувати електричні кола постійного струму; проводити аналіз аварійних режимів у трифазних колах; розраховувати перехідні процеси в електричних колах; розраховувати магнітні кола; проводити аналіз роботи зварювальних машин та трансформаторів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • вища математика;
кореквізити:
 • електроніка і мікросхемотехніка,
 • теорія інформації,
 • метрологія.
Зміст навчального модуля: 
Мета дисципліни — сформувати в студентів розуміння електромагнітних явищ та практичні навички аналізу електричних та магнітних кіл, засвоїти основні принципи роботи, конструкції та характеристики електричних машин та апаратів, отримати практичні навички їх експлуатації. Дисципліна «Електротехніка» націлена на створення у студентів наукової системи поглядів на суть електромагнітних процесів у електрозварювальних та електромеханічних пристроях, на вироблення практичних навичок розв’язування електротехнічних задач.
Рекомендована література: 
 1. Шегедин О.І.,Маляр В.С. Теоретичні основи електротехніки, — Львів: Магнолія плюс. 2004. — 168 с.
 2. Перхач В.С. Теоретична електротехніка: — К.: Вища школа, 1992.
 3. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. — Львів: 2001.
 4. Вартабедян В.Д. Загальна електротехїніка. — Київ: Вища школа, 1986.
 5. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка. — Львів: «Магнолія — плюс 2005
 6. Інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Вид-во НУ «Львівська політехніка». — Львів: 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%, екзамен): контрольна робота.
Мова навчання: 
українська