Електротехніка

Код модуля: 
ТЗЕ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, прак.роб — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Коруд Василь Іванович
Результати навчання: 
 • знати основні закони електротехніки, методи аналізу електричних кіл, принцип дії, конструкцію, основні характеристики, властивості, технічні й експлуатаційні можливості та застосування основних електротехнічних пристроїв і електровимірювальних приладів, а також електротехнічну термінологію та умовні позначення;
 • вміти вибирати типові електротехнічні пристрої для рішення практичних задач й визначати їх параметри та характеристики, вмикати електричні прилади й вимірювати основні електричні величини, читати електричні схеми, аналізувати роботу електротехнічних пристроїв, та правильно їх експлуатувати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • фізика,
 • вища математика
кореквізити:
 • електроніка і мікросхемотехніка,
 • електричні вимірювання
Зміст навчального модуля: 
Основні закони електротехніки (Ома, Кірхгофа), елементи (ЕРС, струм, напруга, енергія, потужність). Джерела електричної енергії та приймачі, методи аналізу електричних кіл. Еквівалентні перетворення в електричних колах.
Особливості електричних кіл синусоїдного струму (миттєве, діюче, амплітудне, середнє значення). Закон Ома, трикутник опорів. Потужності синусоїдного струму. Явище електричного резонансу.
Трифазні кола: трифазна система ЕРС, поняття фазних та лінійних величин. Види з’єднань споживачів у трифазних колах. Потужності трифазного струму та її вимірювання.
Електричні кола несинусоїдного струму: поняття гармонік, діюче, середнє та миттєве значення. Особливості аналізу та вимірювання.
Перехідні процеси лінійних електричних кіл. Поняття комутації. Закони комутації. Перехідні процеси у R-L та R-C ланках, заряд та розряд конденсатора. Магнітні кола з феромагнітних матеріалів. МРС, магнітна напруга, магнітні опори та провідності. Основні закони магнітних кіл постійного струму. Електричні вимірювання: системи вимірювальних приладів, похибки. Вимірювання електричних і неелектричних величин. Основні типи вимірювальних перетворювачів.
Трансформатори: призначення, будова, принцип дії. Рівняння та заступна схема трансформатора. Визначення параметрів трансформаторів. Трифазні трансформатори.
Асинхронні електричні машини. Будова та принцип дії, основні характеристики. Двигуни з короткозамкненим та фазним ротором Пуск та реверс асинхронного двигуна. Регулювання швидкості. Однофазні асинхронні двигуни.
Електричні машини постійного струму. Генератори постійного струму. Явища реакції якоря та самозбудження. ЕРС генератора. Основні характеристики генераторів постійного струму. Двигун постійного струму: основні характеристики та електромагнітний момент. Пуск, реверс, регулювання швидкості та гальмування двигунів постійного струму.
Рекомендована література: 
 1. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка. — Львів: Магнолія плюс, 2005. − 445 с.
 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. — Львів, 2001. — 592 с.
 3. Паначевний О.І., Свергун Ю.Ф. Загальна електротехніка (теорія і практикум). — Київ «Каравела» 2003.
 4. О.Є.Гамола, В.І.Коруд, В.С.Мадай, Н.П.Мусихіна. Практикум з електротехніки. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2008. — 212 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота, модульний контроль
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська