Електротехнічні пристрої РЕЗ

Код модуля: 
РЕПС_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб — 16)
Лектори: 
к.т.н., ст. викл. Сторож Володимир Георгійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студенти повинні:
 • освоїти основи теорії та практики в галузі електротехнічних пристроїв радіоелектронних засобів (РЕЗ);
 • знати принципи побудови, дії та інженерного розрахунку електротехнічних пристроїв, їх застосування в РЕЗ;
 • уміти обгрунтовувати вибір оптимального варіанту пристрою, знати особливості експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: вища математика, сигнали та процеси в радіотехніці, аналогові електронні пристрої, елементна база радіоелектроніки;
 • кореквізити: основи телебачення, основи теорії систем, методи і пристрої приймання та обробки сигналів, методи і пристрої генерування та формування сигналів
Зміст навчального модуля: 
Первинні та вторинні джерела електроживлення, трансформатори, дроселі, магнітні підсилювачі, електричні машини змінного та постійного струму.
Рекомендована література: 
 1. Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства РЭС. Учебник для ВУЗов по спец. «Радиотехника». М.: ВШ, 1991, 272 с..
 2. Векслер Г.С., Пилинский В.В. Электропитание спецаппаратуры. К.: ВШ, 1986.
 3. Электротехника/Ю. М. Борисов, Д.Н. Липатов, Ю.Н. Зорин. Учебник для вузов.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Энергоатомиздат, 1985.—552 с., ил.
 4. Алексеев О.В., Китаев В.Е., Шихин А.Я. Электротехнические устройства. Учебник для ВУЗов. М.: Энергоиздат, 1981
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
 • підсумковий контроль (60%): контрольна робота, диференційований залік.
Мова навчання: 
українська