Електропостачання виробничих комплексів (курсовий проект)

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3.0)
Лектори: 
к.т.н., доц., Турковський Володимир Григорович
Результати навчання: 
 • знати сучасні методи визначення електричних навантажень, схеми розподілу електричної енергії, засоби та способи нормалізації параметрів режиму та засоби компенсації реактивної потужності й способи їх оптимального розподілу;
 • вміти вибирати метод та розраховувати електричні навантаження групи споживачів, обґрунтовувати схему зовнішнього та внутрішнього електропостачання на основі техніко-економічних розрахунків, вибирати основне обладнання системи електропостачання, розраховувати засоби компенсації реактивної потужності та здійснювати нормалізацію якості електричної енергії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: електричні системи та мережі; електротехнічні системи електроспоживання; електромагнітні перехідні процеси в системах електроспоживання; електротехнологічні процеси і об’єкти
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Визначення розрахункових навантажень. Вибір схеми та обладнання системи зовнішнього електропостачання. Вибір номінальної напруги, кількості та потужності цехових ТП і схеми внутрішнього електропостачання. Компенсація реактивної потужності. Якість електроенергії у системі електропостачання. Розрахунки аварійних режимів, заходи з оптимізації струмів короткого замикання. Перевірка струмовідних частин та апаратів на стійкість до дії струмів КЗ. Конструктивне виконання системи електропостачання.
Рекомендована література: 
 1. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електропостачання: Навч. посіб. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 324с.
 2. Шестеренко В.Є. Системи електроспоживання та електропостачання промислових підприємств. Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 656 с.
 3. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електроенергетики та електропостачання. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 380с.
 4. Справочник по проектированию электрических сетей / Под ред. Д.Л. Файбисовича. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. — 320 с.
 5. Справочник по проектированию электроснабжения. Под ред. Ю.Т.Барыбина и др. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 406 с.
 6. Григорьев В.В, Киреева Э.А. Справочные материалы по электрооборудованию систем электроснабжения промышленных предприятий. — М.:Энергоатомиздат, 2002. — 142 с.
 7. Рудницький В.Г. Внутрішньозаводське електропостачання. — К.: Видавництво «Освіта України», 2013. — 288 с.
Форми та методи навчання: 
консультації викладача, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • захист курсового проекту (100%).
Мова навчання: 
українська