Електропневмоатоматика у виробничих процесах

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 102 (кредитів ЄКТС — 3,4), аудиторні години — 64 (лекції- 32, практ. робота — 32).
Лектори: 
к. т. н., асистент Лясковська Соломія Євгенівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: характеристики керування елементів, автоматичну систему контролю керування, енергопостачання елементів електропневмоатоматики, перетворювачі електричних датчиків, вимірювальні схеми індукивних перетворювачів;
  • уміти: розташовувати пристрої та елементи за напрямком потоків сигналів, які характерні для електропневмотоматики, розв’язувати задачі розрахунку ємнісних перетворювачів, індуктивних перетворювачів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Структура і призначеня елементів електропневмоатоматики, характеристики керування елементів, автоматичну систему контролю керування, енергопостачання елементів електропневмоатоматики, перетворювачі електричних датчиків, вимірювальні схеми індукивних перетворювачів.
Рекомендована література: 
  1. Є. В. Пашков, Ю. О. Осинський, О. О. Четвьоркін Електропневмоавтоматика у виробничих процесах: навч. посібник / Є. В. Пашков, Ю. О. Осинський, О. О. Четвьоркін. — Севастополь: СевНТУ, 2003. — 496 с.
  2. Бесекерський В. А. Теория систем автоматического регулирования: / Бесекерський В. А. — Москва.: , 1990. — 100 c.
  3. Л. Є. Пелевін, М. О. Пристайло Основи пневмоавтоматики: навч. посіб. / Л. Є. Пелевін, М. О. Пристайло. — К. : КНУБА, 2009. — 111 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, дифференційований залік): залікова контрольна робота (70 %).
Мова навчання: 
українська