Електрообладнання електричних установок

Код модуля: 
ЕС_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС-3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц., Олійник В.П.
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати технологічні схеми виробництва електроенергії на електростанціях різного типу ; типи та конструкції електрообладнання, його технічні параметри та методику вибору і перевірки.
  • уміти вибирати та перевіряти електрообладнання з умов нормального та аварійного режимів, виконувати розрахунки при проектуванні та реконструкції електрообладнання теплових та електричних станцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна електротехніка, теплоенергетичні установки;
Зміст навчального модуля: 
Формування у студентів систематичних знань з електрообладнання, яке використовується на теплоенергетичних установках.
Рекомендована література: 
  1. А.Л.Церазов и др.. Электрическая часть тепловых электростанций : Учебник для вузов. — М. : Энергия, 1980.
  2. В.Н.Неклепаев Электрическая часть электростанций: Учебник для вузов. — М. : Энергоатомиздат, 1986.
  3. Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин Электрооборудование станций и подстанций.Учебник для вузов. — М. : Энергоатомиздат, 1987.
  4. А.А.Васильев Электрическая часть станций и подстанций. Учебник для вузов. . — М. : Энергоатомиздат, 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль ( 30% ), контрольні заходи (70% )
Мова навчання: 
українська