Електронний документообіг (Курсова робота)

Код модуля: 
СКІД_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, кредитів ECTS — 2.
Лектори: 
Марковець Олександр Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • види документопотоків, які циркулюють в організації;
 • основи системного підходу до дослідження організації як об’єкта впровадження електронного документообігу;
 • основні вимоги до систем електронного документообігу;
 • особливості формування організаційної структури, штатного складу діловодних служб, їх взаємозв’язок із необхідністю впровадження систем електронного документообігу;
 • функціональні можливості систем електронного документообігу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Документознавство,
 • Діловодство,
 • Організація діяльності інформаційних установ.
Зміст навчального модуля: 
Документообіг у системі управління. Основні процедури опрацювання вихідних документів. Організаційна структура документаційного забезпечення управління. Електронний офіс. Інформаційна модель організації Електронний документ Принципи побудови та функціонування систем електронного документообігу. Технологія Workflow. Організаційно-технологічні підходи до впровадження електронного документообігу Аналіз документообігу підприємства як основа автоматизації. Критерії оцінювання системи електронного документообігу. Інформатизація державного управління Інформаційно-технологічний простір державного управління. Моделі електронного урядування.
Рекомендована література: 
 1. Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 112 с.
 2. Степанова Я. М., Рассамакін В. Я. Основи електронного документообігу: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2004. — 156 с.
 3. Система електронного документообігу в державному управлінні/ Уклад.:І.В. Клименко, К. О. Линьов. — К.:Внд-во НАДУ, 2006. — 32 с.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік (КЗ 100).
Мова навчання: 
українська