Електронно-рентгенівські методи медичної діагностики

Код модуля: 
ЕЗІКТ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практ. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Васьків Григорій Михайлович
Результати навчання: 
  • знати фізичні процеси, які відбуваються у рентгенівських приладах;
  • ознайомитись з методами використання рентгенівського випромінювання для рентгенодіагностики та рентгенотерапії;
  • розуміти фізичні явища, що відбуваються у рентгенівських приладах та використовувати їх при побудові рентгенівських апаратів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи теорії сигналів.
  • кореквізит: Програмування апаратних засобів інформаційних технологій.
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика рентгенівських променів та способів їх використання. Фізичні процеси у рентгенівських приладах. Гальмівне рентгенівське випромінювання. Інтенсивність гальмівного випромінювання. Просторовий розподіл інтенсивності. Характеристичне рентгенівське випромінювання. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною.Методи дозиметрії рентгенівського випромінювання. Захист від рентгенівського випромінювання. Катоди рентгенівських приладів. Аноди рентгенівських приладів. Оптичні параметри рентгенівських трубок. Електричні характеристики рентгенівських трубок. Балони рентгенівських трубок. Випромінювачі рентгенівські. Рентгенівські обчислювальні томографи. Детектори рентгенівського випромінювання. Типова структура томографа. Томографи першого покоління. Томографи другого покоління. Томографи третього, четвертого покоління.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
  • Підсумковий контроль (75 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська