Електронно-променеві прилади

Код модуля: 
ЕП_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ECTS — 3) аудиторні години — 24 (лекції — 16, лаб. роб. — 8)
Лектори: 
к.ф-м.н., доц. Дутчак Зоя Андріївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні характеристики і експлуатаційні особливості ЕПТ; основи розрахунку та дослідження електричних параметрів ЕОС; типи відхильних систем, процеси на екрані;
  • вміти розраховувати характеристики і параметри електронно – променевих приладів користуючись програмою розрахунку на ЕОМ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Елементи та пристрої вакуумної та плазмової електроніки.
  • кореквізити: Автоматизоване проектування елементів та пристроїв електронної техніки, Прилади відображення інформації
Зміст навчального модуля: 
Системи формування та керування електронним променем: електронний прожектор з електростатичним та магнітним фокусуванням; відхильні системи: електростатична і магнітна; екрани ЕПП. Приймальні, передавальні та записуючі електронно-променеві прилади.
Рекомендована література: 
  1. Жигарев А.А., Шамаева Г.Г., «Электронно-лучевые и фотоелектронные приборы» Учебник — М: Высшая школа, 1982 462с.
  2. Гуртовник А.Г., Точинский Е.Г., Яблонский Ф.М. «Электровакумные приборы и основы их конструирования», — М: Энергоатомиздат, 1988 — 424с.
  3. Герасимович М.В. «Довідник з електронно-променевих приладів», — К: «Техніка» 1991 — 238с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (60 %, дифер.залік): розрахунково-графічна робота.
Мова навчання: 
українська