Електронні засоби діагностики та лікування

Код модуля: 
ЕП_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) Аудиторні години — 80 (лекції — 64, практ. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Кожухар Олександр Теофанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: з
  • нати основи принципи роботи та структур електронних засобів медичної апаратури; принципи застосування електронних засобів у різних галузях медицини; призначення, технічні характеристики та основні типи промислових електронних лікувально-діагностичних засобів.
  • уміти застосувати набутi знання для обґрунтування вибору електронних засобів новітньої медичної техніки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Біофізика,
  • кореквізит: Моделювання біомедичних процесів
Зміст навчального модуля: 
Принципи та структурні схеми електронних засобів діагностики та лікування (ЕЗДЛ). Характеристики та застосування ЕЗДЛ в медицині. Методи розрахунку електронних елементів медичної техніки. Ознайомлення з промисловими ЕЗДЛ та отримання практичних навичок роботи з ними.
Рекомендована література: 
  1. З. Готра, О. Кожухар, Є. Косий, М. Костів. Біомедична електроніка. Принципи функціонування електронних засобів діагностики в медицині: Навч. посібник/— Львів: Українські технології, 2010. — .261 с., ілюст.
  2. З.Ю. Готра, О.Т. Кожухар. Медична електроніка. ч.2 ,,Методи та апаратурні принципи біомедичних електронних лікувально-профілактичних засобів/— Львів:НУ,,ЛП’’,2003. — 90 с.
  3. О.Т. Кожухар. Електронні опромінювальні прилади, ч.2. Навч. посібн. /— Львів: НВФ, «Українські технології» , 2007, с 100.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (.40 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (.60%, диференційований залік): тестування (40%), Power Point – презентація (20%)
Мова навчання: 
українська