Електронні та квантові прилади НВЧ

Код модуля: 
РЕПС_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Самсонюк Олег Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи роботи електронних пристроїв НВЧ;
  • уміти застосовувати набуті знання для розробки схем з використанням електронних пристроїв НВЧ
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: електродинаміка
  • кореквізити: методи генерування та формування сигналів
Зміст навчального модуля: 
Рівняння Максвелла та руху зарядів. Електронні прилади НВЧ; тріоди тетроди, клістрони (пролітні та відбивні)
Рекомендована література: 
  1. Федоров Н.Д. Электронные приборы СВЧ и квантовые приборы. —М.: Атомиздат, 1979.
  2. Андрушко Л.М., Федоров Н.Д. Электронные приборы НВЧ и квантовые приборы. —М.: Радио и связь, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (28%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (72 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська