Електронні системи

Код модуля: 
ЕП_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4.5), аудиторні години — 32 (лекції — 24, лаб. роб. — 8)
Лектори: 
д.т.н., доц. Черпак Владислав Володимирович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати:
 • функціональну та структурну організацію електронних систем різного призначення;
 • методи розробки алгоритмів автоматизованої (комп’ютерної) обробки сигналів в електронних системах;
 • вміти проведити моделювання алгоритмів аналізу та синтезу сигналів на ПК у середовищі ППП MathCAD.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Аналогова та цифрова схемотехніка
 • кореквізити: Сучасні інформаційно- комп’ютерні технології, електронні методи захисту інформації.
Зміст навчального модуля: 
Основи системного підходу , типи і характеристики електронних систем, основи інформаційної оцінки електронних систем, пристрої реєстрації та відображення інформації, аналіз типових сигналів в електронних системах з використанням спектрально- кореляційних алгоритмів обробки ЕС.
Рекомендована література: 
 1. Ричард Рид . Основи теории передачи информации, Москва, «Вильямс», 2004.-304с.
 2. Фізичні основи електронної техніки. За ред.. З.Ю. Готри.- Львів:Вид. НУЛП, 2002.-504с.
 3. Фрейзер О. Микрокомп"ютери в физиологии.М.:Мир.1990.-180с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): практичні заняття (20%), контрольна робота (10%).
 • Підсумковий контроль (70%): модульні контролі, іспит.
Мова навчання: 
українська