Електронні пристрої та системи автотранспортних засобів

Код модуля: 
ЕАП_6063_C01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225 ( кредитів ЄКТС — 7,5) аудиторні години — 96 (лекції — 48, лаб. роб. — 48)
Лектори: 
к.т.н. Головач Ігор Романович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • будову і прак­тичну реалізацію комп’ютерних бортових систем;
 • принципи побудови супутникових навігаційних систем;
 • структуру і принципи побудови приймальних пристроїв навігаційних систем;
 • будову давачів, пристроїв перетворення сигналів і способи введення інформації в бортові системи;
 • основи теорії дискретних систем керування;
 • тенденції розвитку електронних пристроїв та систем автомобілів, основи фізичних процесів, які виникають в них;
 • конструктивні особливості, принцип дії, принципові схеми, технічні характеристики та шляхи їх вдосконалення..
Підготований фахівець повинен:
 • знати будову і прак­тичну реалізацію комп’ютерних бортових систем;
 • вміти здійснити пошук необхідної інформації в Internet;
 • знати принципи побудови супутникових навігаційних систем;
 • знати структуру і принципи побудови приймальних пристроїв навігаційних систем;
 • знати будову давачів, пристроїв перетворення сигналів і способи введення інформації в бортові системи;
 • вміти виконати експрес-діагностику бортової системи;
 • знати основи теорії дискретних систем керування;
 • технічно грамотно виконувати налагодження та монтаж електронних систем та пристроїв автомобілів;
 • виявляти та ліквідовувати характерні неполадки, визначати основні їх параметри та характеристики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: Моделювання комплексів та систем транспортних засобів, Системи керування електроприводами транспортних засобів, Електрообладнання автотранспортних засобів
Зміст навчального модуля: 
Елементи бортових комп’ютерних систем, бортові інформаційні та навігаційні системи, системи створення робочої суміші палива та впорскування палива в робочі циліндри бензинових двигунів внутрішнього згоряння, електронні безконтактні системи запалювання, електронні системи запалювання автомобілів, охоронні системи автомобілів.
Рекомендована література: 
 1. Данов Б. А. Электронные системы управления иностранных автомобилей. — М.: Горячая линия — Телеком, 2002. — 224 с.: ил.
 2. Изерман Р. Цифровые системы управления : Пер. с англ. — М.: Мир, 1984.
 3. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления: Пер. с англ.- М.: Машиностроение, 1986.
 4. Олссон Г., Пиани Дж. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: Невский Диалект, 2001. — 557 с.
 5. Острём К., Виттенмарк Б. Системы управления с ЭВМ: Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — 480 с.
 6. Данов Б.А. Системы управления зажиганием автомобильных двигателей. Горячая линия — Телеком, 2003 — 184 с.: ил.
 7. Д.А.Соснин. Автотроника. Уч. пособие. М., Солон-Р, 2001
 8. Автосигнализация от А до Z — СПБ: Наука и Техника, 2002. — 336 стр.
 9. Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И. Справочник по устройству и ремонту електронных приборов автомобилей. Часть 3.
 10. Системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода (АУ ЭППХХ) автомобилей. — М.: АНТЕЛКОМ, 2003. — 160 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська