Електроніка та мікросхемотехніка (Курсовий проект)

Код модуля: 
КСА_6056_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 195 (кредитів ЄКТС — 6,5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Вітер Олександр Сергійович
Результати навчання: 
 • знати принцип побудови основних електронних схем їх параметри, характеристики і методи аналізу за постійним і змінним струмом;
 • уміти розраховувати типові електронні схеми на транзисторах і операційних підсилювачах за постійним і змінним струмом;
 • уміти вибрати оптимальну елементну базу для реалізації електронних схем;
 • уміти практично досліджувати типові електронні схеми.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • фізика;
 • теорія електричних та електромагнітних кіл.
Зміст навчального модуля: 
Електронні підсилювачі їх класифікація, параметри, характеристики; вибір режиму підсилювальних каскадів на транзисторах, температурна стабілізація та аналіз їх роботи за змінним струмом; підсилювальні каскади на біполярних і польових транзисторах; операційні підсилювачі (ОП), суматори, інтегратори, диференціатори, логарифматори на ОП; підсилювачі потужності на транзисторах; стабілізатори постійної напруги їх захист від перенавантаження; генератори гармонічних коливань, методи зміни та стабілізації частоти і напруги; основні схеми випрямлення змінної напруги; згладжуючі фільтри їх параметри та особливості застосування; керовані випрямлячі на тиристорах; перетворювачі напруги на транзисторах.
Рекомендована література: 
 1. Схемотехніка електронних систем: У3 кн.1 Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004.
 2. В.А. Скаржепа, А.Н. Луценко. Электроника и микросхемотехника. Ч.1. Учебн. пособие. — Киев: ВШ. 1989.
 3. Руденко В.С. Основы промышленной электроники. — Киев: ВШ, 1985.
 4. Прянишников В.А. Электроника: курс лекций. — СПб.: Корона принт, 1998.
 5. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том I-ІІ: Пер. с нем. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 832 с.
 6. Вітер О.С. Електроніка та мікросхемотехніка, Ч2. — Львів: кафедра КСА, 2010, електронний конспект лекцій.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): звіти з лабораторних занять, усне опитування, розрахункова робота, курсовий проект;
 • підсумковий контроль (60%, контрольний захід екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%).
Мова навчання: 
українська