Електроніка та мікросхемотехніка, частина 1

Код модуля: 
КСА_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Вітер Олександр Сергійович
Результати навчання: 
 • знати принцип роботи електронних і напівпровідникових приладів;
 • знати основні параметри, характеристики і схеми заміщення електронних і напівпровідникових приладів та їх застосування;
 • уміти визначати параметри електронних і напівпровідникових приладів за статичними характеристиками;
 • уміти складати електричні схеми для дослідження характеристик електронних і напівпровідникових приладів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • фізика;
 • теорія електричних та електромагнітних кіл.
Зміст навчального модуля: 
Електронні діоди, тріоди пентоди; напівпровідникові діоди (випрямляючі, високочастотні, імпульсні), діоди Шоткі, стабілітрони, варикапи, тунельні діоди; обернені діоди; тиристори, діоди Ганна; біполярні та польові транзистори; фотодіоди, фоторезистори, фототранзистори, фототиристори, фотоелементи; світлодіоди і оптрони; газорозрядні прилади; електронно-променеві трубки; рідкокристалічні індикатори.
Рекомендована література: 
 1. Схемотехніка електронних систем: У3 кн.1 Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої. Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2004.
 2. Електроніка та мікросхемотехніка / В.І. Сенько, М.В. Панасенко, Є.В. Сенько та ін. — К.: Обереги. 2000. — Т1.
 3. Жеребцов И.П. Основы электроники. — Ленинград: Энергоатомиздат, 1985.
 4. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Ч.1. Учебн. пособие. — Киев: ВШ. 1989.
 5. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том I-ІІ: Пер. с нем. — М.: ДМК Пресс, 2008.
 6. Вітер О.С. Електроніка та мікросхемотехніка, Ч1. — Львів: кафедра КСА, 2009, електронний конспект лекцій.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (32%): звіти з лабораторних занять, усне опитування;
 • підсумковий контроль (68%): контрольний захід екзамен: тестування (34%), письмово-усна форма (34%).
Мова навчання: 
українська