Електроніка та мікросхемотехніка

Код модуля: 
БІТ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 330 (кредитів ЄКТС — 11); аудиторні години — 128 (лекції — 64, лаб. зан. — 32, практ. зан. — 32)
Лектори: 
д.т.н., професор Максимович Володимир Миколайович
Результати навчання: 
 • знати фізичні основи роботи, принципи побудови, характеристики і параметри електронних приладів, основні методи аналізу, синтезу і розрахунку електронних пристроїв з використанням, як дискретних компонентів, так і інтегральних мікросхем;
 • уміти застосовувати електронні елементи при побудові електронних вузлів та пристроїв технічних засобів захисту інформації, проектувати електронні вузли та пристрої.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи теорії кіл, сигналів та процесів в інформаційно-комунікаційних системах
кореквізити:
 • обчислювальна техніка
Зміст навчального модуля: 
Основи напівпровідникової електроніки. Електричні напівпровідникові переходи. Напівпровідникові діоди. Біполярні транзистори. Польові транзистори. Різновиди напівпровідникових приладів. Оптоелектроніка. Функціональна електроніка. Інтегральні мікросхеми. Підсилювачі електричних сигналів. Підсилювальні каскади на транзисторах. Зворотні зв’язки в підсилювачах. Підсилювачі постійного струму. Підсилювачі потужності. Операційні підсилювачі. Джерела живлення. Частотно-вибіркові пристрої. Елементи дискретних пристроїв систем захисту інформації.
Рекомендована література: 
 1. «Електроніка та мікросхемотехніка». В 2 ч. Ч.1. Електроніка. Конспект лекцій. / Укл.: Кеньо Г.В. — Львів: 2009. — 176 с.
 2. «Електроніка та мікросхемотехніка» В 2 ч. Ч.2. Аналогова схемотехніка. Конспект лекцій. / Укл.: Кеньо Г.В., Собчук І.С. — Львів: 2009. — 220 с.
 3. В.А.Скаржепа, А.Н.Луценко. Электроника и микросхемотехника. Учебн. пособие. — Киев: ВШ. 1989.
 4. Прищепа М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки: Навч. Посіб. — К.: Виша шк., 2004. — 431 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсове проектування, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
IV семестр
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%).
V семестр
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування під час практичних занять,
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит): тестування (70%).
VІ семестр
 • Підсумковий контроль (100 %, курсовий проект)
Мова навчання: 
українська