Електроніка та мікропроцесорна техніка

Код модуля: 
ТЗЕ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Коруд Василь Іванович
Результати навчання: 
 • знати основні поняття електроніки; методи аналізу електронних кіл; принцип дії, конструкцію, основні характеристики, властивості, технічні й експлуатаційні можливості та застосування основних пристроїв аналогової та цифрової електроніки; електротехнічну термінологію та умовні позначення.
 • вміти вибирати типові пристрої електроніки для рішення практичних задач й визначати їх параметри та характеристики; вмикати електронні прилади й вимірювати основні електричні величини; читати електричні схеми; аналізувати роботу електротехнічних пристроїв, та правильно їх експлуатувати.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • електротехніка
кореквізити:
 • електрообладнання автомобілів
Зміст навчального модуля: 
 • Напівпровідникові прилади. Характеристики p—n переходів. Напівпровідникові діоди та їх основні характеристики. Схеми випростування.
 • Транзистори: біполярні та уніполярні. Принцип дії та основні характеристики. Підсилювачі постійного і змінного струмів. Використання транзисторів у схемах електронних регуляторів напруги, електромереж автотранспортної техніки. Тиристори: принцип роботи та способи запалювання. Схеми та принцип регулювання потужності змінного струму. Керовані випростувачі на тиристорах.
 • Операційні підсилювачі, компаратори, порогові елементи. Основні схеми на базі операційних підсилювачів: суматори, інтегратори тощо.
 • Генератори періодичних гармонічних і імпульсних сигналів. Основні схеми на базі операційних підсилювачів: автогенератори типу LC і RC;
 • Мультивібратори та одновібратори. Логічні функції та схеми їх реалізації. Системи числення (двійкова, шістнадцяткова). Тригери (різних систем) і лічильні схеми на їх основі.
 • Аналогові та цифрові інтегральні схеми. Комбінаційні інтегральні схеми середньої інтеграції (суматори, дешифратори, мультиплексори, і демультиплексори, арифметично-логічні пристрої).
 • Мікропроцесори: структурна схема, тракти пересилання команд і даних. Основні елементи мікро-ЕОМ. Призначення, структура, характеристики та схеми мікропроцесорних пристроїв. Функціонально орієнтовані мікропроцесори.
Рекомендована література: 
 1. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування: Підручник. — Львів: Магнолія плюс, 2003. — 208 с.
 2. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є., Чернівчан В.Я., Мусихіна Н.П. Основи електроніки з елементами мікроелектроніки: Посібник. — Львів: Магнолія плюс, 2005. — 225 с.
 3. Мікропроцесорна техніка (За ред.. Т.О.Терещенко): Підручник. — Харків: НТУ ХПІ, 2003. — 440 с.
 4. Електроніка та мікропроцесорна техніка: Лабораторний практикум (за ред. Пеленського Р.А., Коруда В.І., Гамоли О.Є.). — Львів: НУ ЛП, 2003. — 64 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська