Електроніка та мікропроцесорна техніка

Код модуля: 
МАМ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. роб. — 16)
Лектори: 
к. т. н., доц. Зелінський Ігор Дмитрович
Результати навчання: 
  • знати принципи дії та характеристики напівпровідникових елементів; найпростіші схемні рішення з використанням напівпровідникових елементів; можливості МП, їх архітектуру, апаратне та програмне забезпечення; методи аналізу роботи електронної аналогової та цифрової техніки; основні сигнали електронних пристроїв та їх характеристики;
  • уміти розраховувати та вибирати окремі елементи та на їх основі складати електричні принципові схеми функціональних вузлів систем керування; використовувати та експлуатувати МП; аналізувати електричні сигнали електронних пристроїв; програмувати технологічні задачі на МП.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • з фізики: Елементи зонної теорії кристалів. Електричні властивості напівпровідників. Фізичні процеси в напівпровідникових пристроях.
  • з електротехніки: Лінійні та нелінійні електричні кола постійного та змінного струму. Магнітні кола. Електромагнітна індукція. Чотириполюсник. Перехідні процеси в лінійних електричних колах.
  • з обчислювальної техніки: Основи алгоритмізації та алгоритмічні мови. Машинна мова. АСЕМБЛЕР.
Зміст навчального модуля: 
Основні види сигналів електронних пристроїв. Фізичні основи напівпровідників. Власна та домішкова провідності напівпровідників (н/п). Фізичні процеси в р-n переході. Напівпровідникові прилади. Випрямні діоди, стабілітрони, діоди Шоткі, світлодіоди, фотодіоди, діодні оптрони. Керовані двополюсні елементи (варікапи, фоторезистори, резисторні оптрони). Біполярні транзистори. Уніполярні транзистори. Багатошарові н/п (динистори, тиристори). Інтегральні мікросхеми. Аналогова техніка. Стабілізоване джерело живлення. Підсилювач змінного та постійного струму. Операційні підсилювач (ОП), аналогові схеми на ОП. Підсилювач потужності. Цифрова техніка. Ключовий режим роботи транзисторів. Логічні елементи на біполярних та польових транзисторах. Комбінаційні інтегральні схеми (ІС) середньої інтеграції (суматори, дешифратори, мультиплексори, арифметичні логічні пристрої). Інтегральні тригери. ІС середньої інтеграції з пам’яттю (лічильники, регістри). Інтегральні запам’ятовуючі пристрої. Мікропроцесорна техніка. Архітектура мікропроцесора (МП). Система команд та способи адресації. Основи програмування.
Рекомендована література: 
  1. Скаржепа И. А., Луценко А. Н. Электроника и микросхемотехника: Учебник: В 2х ч./ Под общ. ред. А.А. Краснопрошиной. К.: Вища шк. 1989. — Ч.1.
  2. Ч. Гилмор. Введение в микропроцессорную технику. Пер. с англ. — М.: Мир, 1984.
  3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування
Мова навчання: 
українська, російська