Електроніка і мікросхемотехніка

Код модуля: 
АТХП_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4,5) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Кріль Богдан Андрійович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати фізичну суть явищ, що відбуваються у напiвпровiдникових приладах та мікросхемах, принципи побудови електронних схем технологічних приладів та засобів керування технологічними процесами;
 • вміти аналізувати схемні рішення електронних пристроїв, та їх функції, вирішувати задачі схемотехнiчного проектування, за допомогою вимірювальної апаратури досліджувати робо¬ту електронних схем та пристроїв.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Фізика, Метрологія i основи вимірювання;
 • кореквізити: Мікропроцесорна техніка, Теорія iнформацiї, Теорія автоматичного керування
Зміст навчального модуля: 
Фiзичнi основи електронної техніки. Електрофiзичнi властивості напiвпровiдникiв. Основні властивості p-n - переходу. Напівпровідникові діоди, спецiальнi типи напiвпровiдникових дiодiв. Бiполярнi транзистори. Основні процеси i принцип дії транзистора, як активного елемента електронної схеми. Основні параметри транзистора. Польові транзистори. Будова, принцип дії польових транзисторів з p-n – переходом. Вхiднi та вихiднi характеристики. Тиристори. Будова, принцип дії. Вольтамперна характеристика. Основи мікроелектронної технології. Електронні пiдсилювачi пристроїв автоматики. Iнструментальнi та вимiрювальнi пiдсилювачi. Основні структурні та принципові схеми, їх параметри. МДМ-пiдсилювачi. Гальванічне розмежування. Електронні генератори гармонійних коливань.
Рекомендована література: 
 1. Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. Промислова електронiка: Пiдручник-К.: Либiдь, 1993.-432с.
 2. Рицар Б.І. Цифрова технiка. -К.: НМК ВО, 1991. −372с.
 3. Мандзiй Б.А., Желяк Р.I. Основи аналогової мiкросхемо¬технiки. -Львiв: Тезаурус, 1993. −186с.
 4. Жеребцов И.П. Основы електроники. −5-е издание. -Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. −352с.
 5. Iнструкцiї до лабораторних робiт. Скоржена В.А. и др. Электроника и микросхемотехника: лабораторный практикум. -К.: Вища школа, 1989. −279с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська