Електромеханічні та оптико-механічні вузли мехатроніки, частина 2

Код модуля: 
ПТМ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС 3) аудиторні години — 52 (лекції- 16, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Когут Роман Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати теоретичні основи електромеханічних, оптико-механічних функціональних вузлів мехатроніки та методику їх розрахунків;
  • побудову та принцип роботи, функціональні та конструктивні особливості мехатронних засобів, що базуються на їх основі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • теоретичні основи електротехніки,
  • розділи фізики: електромагнетизм, оптика,
  • теорія автоматичного керування
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з електромеханічними функціональними вузлами мехатроніки та їх типовими структурами, п'єзоелектричними приводами електромеханічних вузлів мехатроніки створених для моно технологій в різних ділянках техніки. Задачі, що вирішують оптико-механічні вузли мехатроніки та їх конструктивні особливості.
Рекомендована література: 
  1. Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики. — М. Высшая школа, 1991.
  2. Методичний посібник до практичних занять з курсу «Електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки» для студентів напрямку «Приладобудування» — 051003. Укладач Когут Р.В., — Львів видав. НУЛП 2006, 95 с.
  3. Шарапов В.М., Мушенко М.П., Шарапов Е.В.(Под ред. В.М.Шарапова). Пьезокерамические преобразователи физи-ческих величин. — Черкасы, ЧГТУ, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль, письмові звіти з лабораторних і практичних занять, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (контрольні західи: екзамен, модульний контроль — письмово-усна форма).
Мова навчання: 
українська