Електрофізичні та електрохімічні методи обробки

Код модуля: 
ЕМБ_
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Стефанович Тетяна Олександрівна
Результати навчання: 
 • Знати вплив електрофізичних та електрохімічних методів обробки на точність і якість деталей обладнання харчової і переробної промисловості.
 • Вміти вибирати і призначати електрохімічні та електрофізичні методи обробки для конкретних умов з метою отримання заданих показників якості та точності деталей обладнання харчової і переробної промисловості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • Фізика (електрика, теорія теплоти, акустика, оптика);
 • Технологічні основи машинобудування;
 • Машини та устаткування галузі;
 • Матеріали харчових виробництв.
Зміст навчального модуля: 
Термічні і термохімічні технологічні процеси: паяння низькотемпературними припоями, лазерна термічна обробка, металізація спіканням. Хімічні і електрохімічні технологічні процеси: класифікація; способи підготовки поверхонь до нанесення гальванічних покрить; методи нанесення гальванічних покрить — залізнення, нікелювання, хромування; властивості і застосування покрить, технологія нанесення, електроліти, спеціальні процеси; обладнання для нанесення гальванічних покрить; методи видалення поверхневих шарів матеріалу: травлення, глянцювання; методи модифікації приповерхневих шарів: оксидування, фосфатування. Електроерозійні технологічні процеси: електроіскрова, елекроімпульсна та електроконтактна обробка. Променеві методи обробки: електронно-променева, світло-променева, плазмова обробка. Методи обробки незв’язаним абразивом і дробом. Методи обробки ультразвуком. Анодно-механічна та електроерозійно-хімічна обробки, електро-імпульсна обробка пластичним деформуванням, ультразвукова електрохімічна обробка, флокування.
Рекомендована література: 
 1. Шадуя В. Л. Современные методы обработки материалов в машиностроении: Учебное пособие. — М. : Издательство Техноперспектива, 2008. — 314 с.
 2. В. М. Клименко, О. П. Шиліна, А. Ю. Осадчук Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя. Основи механічної обробки матеріалів. Навчальний посібник. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 90 с. Розділ «Електрофізичні та електрохімічні методи обробки».
 3. Коваленко В. С. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов. — К. : Вища школа, 1975. — 236 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Індивідуальні завдання (30 %) і усне опитування (10 %).
 • Залікова контрольна робота (60 %).
Мова навчання: 
українська