Електродинаміка та поширення радіохвиль

Код модуля: 
РЕПС_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 96 (лекції — 48, практ.- 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Оборжицький Валерій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати фізичні основи і математичний опис електромагнітного поля та хвильових процесів у ньому;
 • вивчити електромагнітні процеси в лініях передачі, у технічних структурах, яких торкається дисципліна, а також на трасах радіоліній;
 • уміти використовувати теоретичних положень для розв'язування задач для статичних, стаціонарних полів і поля плоских хвиль.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • фізика;
 • вища математика (математичний аналіз, диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики);
 • основи теорії кіл
Зміст навчального модуля: 
система рівнянь електромагнітного поля; граничні умови; статичні і стаціонарні поля; монохроматичне електромагнітне поле; плоскі хвилі та їх поширення в ізотропних та гіротропних середовищах; відбиття та заломлення хвилі на границі розділу середовищ; випромінювання електромагнітних хвиль, елементарні випромінювачі; типи хвиль у лініях передачі; металеві хвилеводи, коаксіальна лінія; сповільнена хвиля над діелектричною пластиною; об’ємні резонатори; дифракція електромагнітних хвиль; поширення поверхневих і просторових радіохвиль в атмосфері Землі
Рекомендована література: 
 1. Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1992, с. 416.
 2. Никольский В.В., Никольская Т.Н. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Наука, 1989, с. 543.
 3. Захарія Й.А. Основи електродинаміки і поширення радіохвиль: навч. посібник/ Львів, ДУ"ЛП": 1996. с. 314.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування та розв’язування задач на практичних заняттях
 • Підсумковий контроль (70 %, виконання тестових модульних завдань, семестровий екзамен)
Мова навчання: 
українська