Електродинаміка і теорія поля

Код модуля: 
ІМПФ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 144 год. (кредитів ЄКТС — 4 ); аудиторні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 32 год., практичні заняття — 32 год.)
Лектори: 
ст. викладач Данилов Андрій Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати
 • основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються курсом “Електродинаміки і теорії поля”;
 • межі застосування явищ і законів, їх сутність, фізичне і математичне підґрунтя, взає-мозв’язок і зв’язок з іншими фізичними явищами;
 • ефективні способи і методи розв’язування фізичних задач у рамках курсу;
уміти
 • застосовувати набуті знання на практиці;
 • чітко розуміти природу і сутність явищ та законів електродинаміки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Загальна фізика (механіка, молекулярна фізика, електрика і магнетизм), математичний аналіз; диференціальні рівняння.
 • кореквізит: Векторний і тензорний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
 • Класична теорія електромагнітного поля Електростатика. Магніто статика. Потенціали електромагнітного поля. Рівняння Максвелла
 • Електродинаміка суцільного середовища. Релятивістська електродинаміка. Модель су-цільного середовища. Випромінювання і поширення електромагнітних хвиль
Рекомендована література: 
 1. Федорченко А.М., Теоретична фізика, т. 1. Класична механіка і електродинаміка, — Київ.: Вища школа, 1992.— 535 с.
 2. Савельев И.В., Основы теоретической физики, т. 1. Механика и электродинамика, — М.: Наука, 1991. — 496 с.
 3. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н., Сборник задач по электродинамике. — М.: Наука, 1970. — 504 с
Форми та методи навчання: 
лекційні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 %):
 • підсумковий контроль (80%): іспит.
Мова навчання: 
українська