Експлуатація водогосподарських об’єктів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість - 90 год., лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Підготовка фахівця, який володітиме знаннями з питань: правильного і високопрофесійного використання об’єктів водного господарства; підготовки об’єктів водного господарства для виробничо-технологічної діяльності на виробництві; врахування досягнень науково-технічного прогресу в підвищенні технічно рівня водогосподарських об’єктів, зокрема прийомів їх в експлуатацію, які забезпечують: охорону навколишнього природного середовища, економію водних і енергетичних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія,
 • Фізика,
 • Ввища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Водопостачання та водовідведення,
 • Основи гідромеліорацій,
 • Архітектура та будівельні конструкції,
 • Механіка ґрунтів,
 • Основи та фундаменти,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація водогосподарських об’єктів (ВГО). Управління водогосподарськими об’єктами, диспетчеризація. Експлуатаційне обладнання та оснащення ВГО. Водооблік на водогосподарських об’єктах. Організація та технологія водопідготовки, водоподачі та водовідведення. Технічна експлуатація споруд та обладнання ВГО. Технічна експлуатація елементів ВГО. Технічна експлуатація елементів ВГО.
Рекомендована література: 
 1. Водне господарство в Україні / За ред. А. В. Яцика. — К.: ІВА, «Генеза», 2000. — 456 с.
 2. Водний кодекс України. — К.: ІВА, «Астрея», 2010. — 60 с.
 3. Кавешников Н. Т. Эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений. — М.: Агропромиздат, 1989. — 272 с.
 4. Гідротехнічні споруди: Навч. посібник / Під ред. Дмітрієва А. Ф. — Рівне, 1999. — 430 c.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Ппоточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, КР — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська