Експлуатація водогосподарських об’єктів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 75 год., лекції — 24 год., практичні заняття — 16 год., 2,5 кредитів ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.,
 • д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Теоретична та практична підготовка студентів до технічної експлуатації водогосподарських об’єктів. Студенти повинні засвоїти вимоги до експлуатації водогосподарських об’єктів та їх устаткування, вміти здійснювати контроль за роботою водогосподарських об’єктів, знати порядок ведення технічної документації та обсяги звітності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Гідротехнічні споруди,
 • Насосні та повітродувні станції,
 • Водозабірні споруди,
 • Мережі водопостачання,
 • Мережі водовідведення.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація водогосподарських об’єктів (ВГО), їх складові елементи та експлуатаційні вимоги до них. Організаційна структура і управління водним та водопровідно-каналізаційним господарством. Облводгоспи, управління ВКГ, гідромеліоративні експедиції тощо. Приймання ВГО в експлуатацію. Структура і завдання служб експлуатації. Експлуатаційне обладнання та оснащення ВГО. Водооблік на водогосподарських об’єктах: завдання, методи, гідрометричні пости. Організація та технологія водопідготовки, водоподачі та водовідведення. Технічна експлуатація споруд та обладнання ВГО. Технічне обслуговування ВГО: склад, методи, періодичність, методика спостережень за технічним станом ВГО. Контроль осадок та переміщень споруд ВГО. Контроль фільтраційного режиму. Технічна експлуатація ВГО (гідровузлів, ставків та водосховищ). Експлуатація берегозахисних споруд осушувальних, зрошувальних та колекторно-дренажних систем. Організація та технологія ремонтних робіт ВГО.
Рекомендована література: 
 1. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України. КДП 204-12 Укр. 242-95. — Київ, 1995. — 145 с.
 2. Правила користування системами комунального водокористування та водовідведення в містах і селищах України. — Київ, 1994. — 63 с.
 3. Олейник И. А. Водное хозяйство и очистка сточных вод предприятий сахарной промышленности. — К.: КИСИ, 1977. — 50 с.
 4. Рекомендации по проектированию и строительству экранов золоотвалов и накопителей производственных сточных вод. П-82-74 / ВНИИГ, 1980. — 72 с.
 5. Семенюк В. Д. и др. Эксплуатация бессточных промышленных комплексов. — К: Техніка, 1985. — 168 с.
 6. Коваленко П.І., Рубан О. Ф., Тищенко О.І. та ін. Осушувальні системи (Будівництво і експлуатація). — К.: Будівельник, 1993. — 84 с.
 7. Кавешников. Н. Т. Эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений. — М: Агропромиздат, 1989. — 271 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 15 балів, РГР — 15 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська