Експлуатація електричних мереж з ізольованою нейтраллю

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Сабадаш Ігор Олександрович
Результати навчання: 
знати:
 • особливості процесів в електричних мережах з ізольованою нейтраллю;
 • переваги та недоліки електричних мереж з ізольованою нейтраллю;
 • особливості схем з’єднань різних типів електроспоживачів — промислових, міст, сіл;
 • існуючі методи, способи та пристрої захисту та сигналізації за однофазного замикання на землю (ОЗЗ);
 • вплив дугогасних реакторів (ДГР) на процеси в мережі;
 • можливі способи обмеження перенапруг та їх ефективність;
 • можливості мікропроцесорної системи «Альтра-«Міні-Альтра» та можливий ефект від її використання;
вміти:
 • визначати величину струму ОЗЗ в мережі;
 • визначити приєднання з ОЗЗ на основі показів тільки реле напруги;
 • визначити приєднання з ОЗЗ на основі зафіксованих цифрограм координат режиму мікропроцесорною системою «Альтра-«Міні-Альтра»;
 • запропонувати дії і їх порядок для локалізації приєднання з ОЗЗ без порушення електропостачання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: —
 • кореквізити: Перенапруги та координація ізоляції
Зміст навчального модуля: 
Мережі електропостачання різного призначення. Особливості функціонування мереж з ізольованою нейтраллю, фізичні процеси, що мають місце в них за ОЗЗ. Існуючі способи визначання приєднання з ОЗЗ. Дугогасні реактори і їх вплив на процеси в мережі. Мікропроцесорна система «Альтра-Міні-«Альтра», її можливості, принцип функціонування і переваги використання.
Рекомендована література: 
 1. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 520 с.
 2. Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. — М.: Энергоатомиздат. 1987. — 386 с.
 3. Лучинский Я.Н., Семенов В.А. Релейная защита на микро-ЭВМ за рубежом. — Энергохозяйство за рубежом, 1982, № 6. — с. 26-28.
 4. Семенов В.А. Системы управления подстанциями с использованием микро-ЭВМ. — Энергохозяйство за рубежом, 1984, № 5. — с. 1-5.
 5. Электрические системы и сети /Н.В. Буслова, В.Н. Винославский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач; под ред. Г.И. Денисенко. — К.: Выща школа. 1986. — 584 с.
 6. Перхач В.С. Електричні мережі та системи.
 7. Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання: навчальний посібник.—Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 15%, тематичний контроль знань — 5%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська