Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об’єктів

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів до технічної експлуатації водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Гідротехнічні споруди;
 • Насосні та повітродувні станції;
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Гідромеліорація; водозабірні споруди.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація водогосподарських та природоохоронних об’єктів (ВПГО). Експлуатація водозаборів з поверхневих водоймищ. Експлуатація водозаборів з підземних джерел. Експлуатація водопровідної мережі. Експлуатація насосних станцій систем ВіВ. Експлуатація водовідвідної мережі. Експлуатація водопровідних очисних споруд. Експлуатація каналізаційних очисних споруд. Технічна експлуатація елементів ВГО. Експлуатація водопропускних споруд. Технічне обслуговування ВГО. Контроль осадок та переміщень споруд ВГО. Контроль фільтраційного режиму грунтових гребель. Контроль технічного стану масивних бетонних споруд. Аналіз стану ВГО за даними інструментального контролю. Організація та технологія ремонтних робіт ВГО.
Рекомендована література: 
 1. Н. Т. Кавешников. Эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений. М.: 1989. — 284 с.
 2. Водний кодекс України. — К.: ІВА, «Астрея», 1995, — 60 с.
 3. Гідротехнічні споруди. Навч. посібник під ред. Дмітрієва А. Ф., Рівне, 1999. — 430 c.
 4. Кириенко И. И., Химерик Ю. А. Гидротехнические сооружения. — К.: Вища школа, 1987.
 5. Водне господарство в Україні. / за ред. А. В. Яцика. К.: ІВА, «Генеза», 2000, — 556 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (іспит) — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська