Експлуатація та обслуговування машин

Код модуля: 
ТМБ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Кусий Ярослав Маркіянович
Результати навчання: 
  • знати організацію та структуру технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання, технологічні методи забезпечення експлуатаційних характеристик деталей і елементів устаткування, методики інженерних розрахунків деталей на міцність, втому, зношування, методи оцінювання параметрів надійності виробів, енергоощадні технології здійснення ремонтних робіт,
  • уміти аналізувати вплив відправних показників на функціональні параметри обладнання загалом та його елементів зокрема, проектувати технологічні процеси відновлення зношених деталей та складати системи планово-попереджувальних ремонтів обладнання, оформляти супроводжувальну конструкторсько-технологічну документацію ремонтно-відновлювальних робіт устаткування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • матеріалознавство,
  • технологія конструкційних матеріалів,
  • технологічні основи машинобудування.
Зміст навчального модуля: 
Організація та структура технічного обслуговування і ремонту технологічного устаткування, технічне обслуговування та технологія ремонту металообробного устаткування, експлуатація ковальсько-пресового, транспортного та спеціального устаткування, раціональні методи ремонту типових зношених передач і елементів технологічного устаткування, організація відновлення технологічного оснащення та інструментів, економічна ефективність використання сучасних технологій ремонту та відновлення технологічного обладнання.
Рекомендована література: 
  1. Романенко В.С. Ремонт технологічного обладнання. — К.: Техніка, 2003. — 225 с.
  2. Пекеліс Г.Д., Гельдберг Б.Т. Приспособления и контрольная оснаст-ка, применяемые при ремонте оборудования. — М.: Машиностроение, 1998. — 52 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль (30 %): розрахунково-графічні роботи, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська