Експлуатація та діагностування електричних машин та апаратів

Код модуля: 
ЕМА_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 0, лаб. заняття — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Яцун Михайло Андрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні засади експлуатації і організацію технічного обслуговування електричних машин і апаратів;
 • знати методи, прилади і схеми для діагностування технічного стану електрообладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Проектування та САПР електричних машин і апаратів.
 • Технологія виробництва електричних машин і апаратів.
 • Випробування та надійність електричних машин і апаратів.
Зміст навчального модуля: 
 • Визначення і основні завдання експлуатації електричних машин і трансформаторів. Об’єм і норми приймально-здавальних випробувань при введенні в експлуатацію електричних машин. Пуск електричних машин: синхронних генераторів, асинхронних двигунів. Контроль навантаження і температури нагрівання електричних машин. Способи сушіння ізоляції електричних машин: конвективний, струмовий, способом індукційних втрат. Експлуатація струмозбірних пристроїв, догляд за колектором машини постійного струму; догляд за контактними кільцями; заміна щіток. Догляд за підшипниками ковзання і кочення. Робота електричних машин при неномінальних режимах. Несправності, які виникають в процесі експлуатації електричних машин, та їх усунення: перегрівання підшипників кочення; вібрація машини. Основні несправності, які виникають під час експлуатації асинхронних двигунів. Технічне обслуговування електричних машин. Види робіт, передбачених системою планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування електрообладнання. Технічний догляд і об’єм поточного ремонту асинхронних двигунів. Технічний догляд і об’єм поточного ремонту синхронних генераторів. Особливості експлуатації електродвигунів занурених насосів, синхронних генераторів резервних і пересувних електростанцій. Техніка безпеки при експлуатації електричних машин. Експлуатація силових трансформаторів. Особливості споживання електроенергії: асиметрія навантаження по фазах; нерівномірний графік навантаження. Випробування трансформаторів перед вмиканням. Огляди і поточні ремонти трансформаторів у процесі експлуатації. Контроль навантаження і температури трансформаторів. Сушіння трансформаторів: втратами у власному баку, струмами нульової послідовності. Вимоги до трансформаторного масла. Сушіння, очистка і регенерація масла. Несправності силових трансформаторів.
 • Визначення та основні завдання діагностування. Діагностування обмоток електричних машин: вимірювання опорів обмоток при постійному струмові. Діагностування міжвиткової ізоляції обмоток електричних машин. Випробування ізоляції обмоток електричних машин підвищеною напругою. Визначення температурного режиму обмоток електричних машин. Діагностування ізоляції обмоток занурених електродвигунів. Діагностування короткозамкнених кліток роторів без розбирання електродвигунів. Діагностування короткозамкнених кліток роторів розібраних електродвигунів. Діагностування підшипників електричних машин. Діагностування підшипників без розбирання електричних машин: пристрій для контролю наявності мастила в підшипниках; спосіб визначення радіальних зазорів у підшипниках. Визначення технічного стану підшипників без знімання їх з валів електричних машин. Визначення технічного стану підшипників знятих з валів електричних машин. Визначення технічного стану магнітопроводів електричних машин. Визначення технічного стану колектора і контактних кілець: вимірювання діаметра колектора і контактних кілець; контроль биття поверхні колектора і контактних кілець; контроль профілю колектора. Визначення технічного стану щіткового механізму. Перевірка і регулювання комутації машин постійного струму: способи імпульсів і максимальної напруги. Імпульсне дефектографування трансформаторів при випробуваннях на електродинамічну стійкість. Загальний огляд поданої інформації.
Рекомендована література: 
 1. Пастоков А.А., Вахрамеев А.Л., Ермалаев С.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок. — М.: Колос, 1976. — 304 с.
 2. Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: Учеб. для учащихся электротехнических спец. техникумов. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1986. — 415 с.
 3. Таран В.П. Диагностирование электрооборудования. — К.: Техніка, 1983. — 200 с.
 4. Яцун М.А. Експлуатація та діагностування електричних машин і трансформаторів: Навч. посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 180 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Експлуатація та діагностування електричних машин та апаратів» для студентів фахової підготовки спеціальності 7.0922.06 «Електричні машини і апарати» / Укл. М.А. Яцун, Р.І. Стасьо, Ю.З. Хліпальський, Є.О. Онишко, М.В. Бурштинський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. — 24 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (28%): контроль знань під час лабораторних занять.
 • Підсумковий контроль (72%, залік)
Мова навчання: 
українська