Експлуатація систем водопостачання та водовідведення

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів для експлуатації систем водопостачання та водовідведення, здатних ефективно використовувати дані системи та їх окремі споруди для забезпечення необхідної якості питної води та очищення стічних вод.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Насосні та повітродувні станції;
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Водозабірні споруди;
 • Мережі та споруди водопостачання;
 • Мережі та споруди водовідведення;
 • Очищення стічних вод;
 • Очищення природних вод;
 • Водопостачання промислових підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Загальні положення та завдання служб експлуатації споруд водопостачання і водовідведення. Експлуатація водозаборів з поверхневих водоймищ. Експлуатація водозаборів з підземних джерел. Експлуатація водопровідної мережі. Експлуатація водоводів, водонапірних башт та резервуарів. Експлуатація насосних станцій систем ВіВ. Експлуатація водовідвідної мережі. Експлуатація водопровідних очисних споруд. Експлуатація каналізаційних очисних споруд.
Рекомендована література: 
 1. Босак М. П., Попадюк І.Ю., Гвоздецький О. Г. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.092601, 8.092601 «Водопостачання та водовідведення». — Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2011. — 140 с.
 2. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України. КДП 204-12 Укр. 242-95 Київ, 1995 — 145 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (іспит) — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська