Експлуатація систем теплогазопостачання і вентиляції

Код модуля: 
ТГВ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год., лекції — 14 год., лабораторних занять 14 год., 1,5 кредит ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Ярослав В. Ю.
Результати навчання: 
Основна ціль курсу — вивчення методик проведення пусконалагоджувальних робіт в системах ТГВ, ознайомлення з основними експлуатаційними міроприємствами, які проводяться під час експлуатації систем ТГВ. В результаті вивчення курсу студент повинен отримати знання, необхідні для виробничо-технологічної діяльності в ділянці експлуатації систем теплопостачання, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Теплогазопостачання»,
  • «Вентиляція».
Зміст навчального модуля: 

Основні поняття та визначення курсу. Задачі, які вирішуються при монтажній наладці та експлуатації систем ТГВ. Значення правильної експлуатації систем ТГВ для зменшення споживання теплової та електричної енергії. Засоби та методи вимірювання параметрів фізичних величин (температура, тиск, об’ємна витрата, швидкість) в системах ТГВ. Класифікація засобів вимірювання температури та тиску. Техніка проведення замірів температури в приміщеннях, трубопроводах, повітропроводах систем ТГВ. Основні поправки до показів. Вимірювання тиску деформаційними та рідинними манометрами. Особливості відбору тиску в повітропроводах. Спосіб проходження полів. Осереднення значень показів. Вимірювання об’ємної витрати та швидкості руху середовища в трубопроводах та повітроводах витратомірами змінного та постійного перепадів тиску(звужувальні пристрої, ротаметри), тахометричними витратомірами. Експлуатація систем опалення житлових та громадських будинків. Порядок пускових операцій в системах водяного та парового опалення. Гідравлічні та теплові випробовування. Нагляд за діючими водяними та паровими системами опалення. Періодичність експлуатаційних міроприємств. Біжучий та капітальний ремонти. Основні несправності систем водяного опалення. Заходи по зменшенню споживання теплової та електричної енергії в системах опалення. Експлуатація систем вентиляції житлових та громадських будинків.
Передпускові випробовування систем механічної та природньої вентиляції. Випробовування вентиляторів калориферів, фільтрів. Причини зменшення повного тиску та продуктивності вентилятора, теплопродуктивнеє калорифера. Режим роботи вентобладнання.

Рекомендована література: 
  1. Журавлев В. А., Загальский Г. Я., Гобза Р. Н. и др. Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ. пособие / Под ред. Б. А. Журавлева. — М.: Стройиздат, 1980.
  2. Гордюхин А. И. Эксплуатация и ремонт газовых сетей. — Л.: Недра, 1974.
  3. Ткачук А. Я., Зайченко Е. С., Потапов В. А. и др. Системы отопления. Проектирование и эксплуатация. — Київ: Будівельник, 1985.
  4. Манюк В. М., Каплинский Я. И., Хиж Э. Б. и др. Справочник по наладке и эсплуатации водяных тепловых сетей. — М.: Стройиздат, 1988.
  5. Інструкція до лабораторної роботи Н-1 «Паспортизація швидкісного водоводяного підігрівника» з курсу «Експлуатація систем теплогазопостачання і вентиляції» для студентів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» / Укл. В. Ю. Ярослав — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 10 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, РГР.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська