Експлуатація штучних споруд

Код модуля: 
МБМ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год. (1,5 кредити), у тому числі аудиторні заняття — 48 год. (лекції — 16 год., практичні заняття — 32 год.); самостійна робота — 33 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Сало В. Ю.
Результати навчання: 

Формування необхідних знань і навиків, які необхідні для проектування і будівництва мостів, шляхопроводів і інших штучних споруд на дорогах.
Засвоїти: сучасні типи конструкцій штучних споруд на дорогах і основні положення їх розрахунку та конструювання.
Вміти:

 • проектувати основні види штучних споруд на дорогах,
 • оцінити ефективність прийнятих рішень,
 • застосувати нормативні документи, довідкову літературу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теоретична механіка,
 • Опір матеріалів,
 • Будівельна механіка,
 • Будівельне виробництво,
 • Обчислювальна техніка і програмування.
Зміст навчального модуля: 
Види штучних споруд на дорогах. Класифікація споруд. Обґрунтування розмірів. Навантаження і впливи. Методи розрахунку споруд. Основні системи мостів. Конструкція проїзної частини. Прогонові будови з накрученою арматурою. Конструкції прогонових будов металевих мостів з суцільною стінкою. Дерев’яні мости малих прогонів. Основи розрахунку прогонових будов. Розрахунок міцності нормальних і похилих перерізів. Опори моста. Спеціальні споруди на автомобільних дорогах.
Рекомендована література: 
 1. Саламахин П. М. Мосты и сооружения на дорогах. М. Транспорт, 1991.
 2. Гибшман Е. Е. Мосты и сооружения на дорогах. М. Транспорт. 1986.
 3. Лучко Й. Й., Коваль П. М. Мости: конструкції та надійність. Львів. Каменяр, 2005.
 4. Саламахин П. М. Конспект лекций по дисциплине «Проектирование мостов», М., 2004.
 5. ДБН В 2.3.014-2006 «Мости і труби. Правила проектування».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 

Модульна система, яка включає поточний контроль знань та 2 контрольні заходи ( у 8-му та 16 —му тижнях семестру).
Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.

Мова навчання: 
українська