Експлуатація автомобільних доріг

Код модуля: 
АШ_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год.: лекції — 28 год., практичні заняття — 14 год., 3 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доц. Бігун Г. Г.
Результати навчання: 
Надати необхідні знання з техніки, технології та організації утримання та ремонту автомобільних доріг, показати їх вплив на роботу та безпеку руху автомобільного транспорту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Транспорт і шляхи сполучення»,
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг»,
  • «Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів».
Зміст навчального модуля: 
Автомобільна дорога та транспорт, їх взаємозв’язок. Експлуатаційні властивості автомобільних доріг. Ремонт та утримання автомобільних доріг.
Рекомендована література: 
  1. Усов Б. І., Романський І. Г. Експлуатація автомобільних доріг. Ч.І, ІІ. Конспект лекцій. Львів.: ЛПІ, 1999 р.
  2. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения: Учебн. пособие для вузов / Н. Н. Леонович, Н. П.Вырко, К. Ф. Шумчик. — М.: Высшая школа, 1988. — 43 с.
  3. Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник инженера-дорожника. Под ред. А. П. Васильева. — М.: Транспорт, 1989. — 287 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська